.

Firma Fundacja Warsaw Sports Group w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-5088/16, tytuł projektu „Wdrożenie prac badawczo – rozwojowych kluczem do rozwoju Fundacji WARSAW TENNIS TEAM PROMOTION” zleciła Jednostce Naukowo Badawczej opracowanie algorytmu oceny efektywności gry w tenisie ziemnym opartego na wskaźnikach przygotowania fizycznego wyrażających zdolność do tolerancji obciążenia wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wdrożeniu wyników udało się opracować programy szkoleniowe dla zawodników i młodzieży trenującej tenis ziemny w ramach działalności Fundacji.
Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i pozycji wnioskodawcy na rynku usług. Uzyskane wyniki będą podstawą do opracowywania najlepszych indywidualnych programów szkoleniowych w zakresie tenisa ziemnego, by oferowane przez nas usługi były najwyższej jakości i cechowały się unikatowością i innowacyjnością.
Wyniki prac badawczo-rozwojowych będą wykorzystywane zgodnie ze statutem Fundacji.

Całkowita wartość projektu 142 680,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 142 680,00 zł
Wysokość dofinansowania 85 593,73 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej zmodyfikowanej oferty.

fundusze europejskie

Warsaw Sports Group - Fundacja

Stypendium sportowe Warsaw Sports Group:

Regulamin Stypendiów Sportowych

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego - tenis ziemny

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego - inne dyscypliny


Działająca od ponad czterech lat fundacja koncentruje swoje działania na wsparciu karier najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Zajmujemy się logistyką przygotowań do startów, a w szczególności umożliwieniem udziału w zawodach sportowych w kraju i na świecie. Organizujemy obozy szkoleniowe w najlepszych zagranicznych akademiach.
Dla naszych podopiecznych jesteśmy profesjonalnymi managerami i zaufanymi mentorami, których głównym zadaniem jest pomoc w kształtowaniu charakterów młodych sportowców, tak aby mogli uzyskać maksymalny efekt swojego poświęcenia i zaangażowania w zawodowe uprawianie sportu.

Powodzenie naszego przedsięwzięcia w ogromnej mierze uzależnione jest od pomocy finansowej. Naszą działalnością pragniemy zainteresować szerokie grono pasjonatów i mecenasów ze świata sportu, biznesu, kultury i polityki. Wierzymy, że wsparcie tych środowisk i ich pomoc finansowa pomoże nam skutecznie realizować założone cele.

Wsparcie Fundacji to prestiż przynależności do grona sponsorów młodych tenisowych talentów. Gwarantujemy, że Państwa środki zostaną zaangażowane z korzyścią dla wybitnych zawodników w realizacji ich pasji.
Przystąpienie do programu sponsorskiego gwarantuje także szereg wymiernych korzyści partnerskich takich jak:

 • możliwość wykorzystania wizerunku zawodnika oraz Fundacji w kampaniach promocyjnych oraz działaniach marketingowych
 • ekspozycję własnych produktów podczas event'ów tenisowych z udziałem zawodników WARSAW SPORTS GROUP
 • udział w programach partnerskich, zapewniających dostęp do świata sportu w najbardziej komfortowy i spersonalizowany sposób

W trosce o interesy zarówno naszych partnerów biznesowych, jak i zawodników, tworzymy kompleksowe programy sponsorskie. Prowadzimy szczegółowy nadzór nad realizacją świadczeń wynikających z umowy. Najczęściej wybierane programy, dające pełne zadowolenie i oczekiwane zwroty, to:

WSG TEAM - program skierowany do firm zainteresowanych aktywnym udziałem w rozwoju całej grupy sportowców Warsaw Sports Group. Pozwala on na budowę solidnych fundamentów dla całej grupy, dając zaspokojenie jej bieżących oraz przyszłych potrzeb. Jednocześnie program ten zapewnia najlepszą ekspozycję marketingową dla potencjalnych sponsorów.

WSG PLAYER - program skierowany zarówno do firm, jak i osób prywatnych, które zainteresowane są współpracą z określonym zawodnikiem, w imieniu którego Warsaw Sports Group zawiera umowę, mając w każdym przypadku prawa do zarządzania wizerunkiem.


FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP (dawniej Warsaw Tennis Team Promotion)
adres: ul. Łazienkowska 6a lok. 078, 00-449 Warszawa
tel. 513 460 460 lub 513 470 470
KRS 0000445611 -- NIP 1182089301 -- REGON 146467785
numer rachunku bankowego PKO BP: 60 1020 1026 0000 1902 0236 0584
kod BIC (Swift): BPKOPLPW


Dokumenty Fundacji:

Krajowy Rejestr Sądowy - stan na dzien 14.09.2016

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Numer Identyfikacji Podatkowej


STATUT

FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP

(tekst jednolity, uwzględniający zmianę Statutu)

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Warsaw Sports Group zwana w dalszej części statutu „Fundacją", została ustanowiona z woli Fundatora Artura Bochenka aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 maja 2011 roku przed Martą Pilecką‐Błaszczak − notariuszem w Warszawie, urzędującym w Kancelarii przy ulicy Pięknej 54 lok 4 w Warszawie (Repertorium A Nr 507/2011).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (t.j. Dz.U. 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może działać poza granicami RP.
 5. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania działalności statutowej.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posiadać logo, które podlega ochronie prawnej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II: Cele, środki i zasady działalności statutowej

§ 7

Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu polegająca na:

 1. upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, polegające na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju kariery sportowej młodych sportowców, a także jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 2. integracja dzieci i młodzieży objętych działalnością statutową Fundacji, w tym przez przygotowywania programów integracyjnych;
 3. opracowywanie programów na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w szeroko pojętych dyscyplinach sportowych oraz tworzenia i wspierania form współpracy międzynarodowej w kierunku popularyzowania, upowszechniania, rozwijania oraz organizowania zainteresowania sportem;
 4. wspieranie trenerów objętych działalnością statutową Fundacji;
 5. rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno‐sportowej dla dzieci i młodzieży objętych działalnością statutową Fundacji;
 6. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
 7. promocja klubów i organizacji sportowych w zakresie szeroko pojętych dyscyplin sportowych;
 8. inne działania na rzecz wspierania i rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

... ... ...

pełny tekst Statutu Fundacji

 


ForBet Messential Webreklama LFC Enel Sport Legia.com Amazing Travel TVP LSW Warszawianka Torwar Prostejov

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w: Polityka Prywatności.
Fundacja WARSAW SPORTS GROUP z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ul. Łazienkowskiej 6a/078, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445611, NIP 118-208-93-01, warsaw@sportsgroup.pl.
© 2018 Warsaw Sports Group. All Rights Reserved.